top of page
begrippenlijst conceptueel bouwen

Een uitleg van de belangrijkste begrippen die u moet kennen om met conceptueel bouwen aan de slag te gaan.

Bouwstroom

 • Binnen het Netwerk Conceptueel Bouwen gebruiken we het woord 'bouwstroom' als het gaat om ons Programma de Bouwstroom

 

Concept

 • Een concept is een herhaalbare oplossing. Ondanks die standaardisatie is er ruimte voor verscheidenheid, iedere keer dat het wordt toegepast. Het kunnen combineren van standaardisatie met maatwerk is dé succesfactor voor de toekomst van de bouw. Een vast draaiboek per concept maakt dat snel varianten zijn te genereren en presenteren. Automatisering en internet helpen daarbij. Het script laat enige ruimte voor improvisatie. Het script van een renovatieconcept kan op veel verschillende startsituaties inspelen. Een concept bestaat uit een set modulus waaruit per project de mix met de beste prestaties gekozen kan worden. Modules zijn zelf ook flexibel. Ketensamenwerking, BIM, VR en robotisering versterken de meerwaarde van een concept. Een concept kan ook diensten behelzen en dus meer omvatten dan ‘stenen’. Een concept kan naast het ontwerpen en uitvoeren (Design & Build) ook het onderhouden (Maintain), financieren (Finance) en/of andere dienstverlening (Operate) inhouden.

Conceptueel Bouwen

 • Het werken vanuit herhaalbare, innovatieve, integrale en flexibele bouwoplossingen, die per project kunnen inspelen op de eigenheid van de bewoners, de locatie en de opdrachtgever. De oplossing is ontwikkeld, ontworpen en geëngineerd door de aanbieder van het concept, samen met partijen uit de toeleverende industrie.

Traditioneel bouwen

 • Traditioneel bouwen heeft als doel per project tot een uniek plan te komen. Bij traditioneel bouwen zijn ontwerp en bouwen gescheiden. Het gaat van schetsontwerp naar bestek. Daarop geven aannemers hun prijs af. Meestal mag de laagste inschrijver het dan bouwen. Die koopt daarvoor materialen en onderaannemers in en probeert zijn uitvoering op het ontwerp af te stemmen. Ieder projectteam is eenmalig.

Transactieproces

 • Het transactieproces is een proces waarbij goederen of diensten meestal tegen geld worden geruild. Het verbindt vraag met aanbod. In de bouw is de manier waarop ontwerp en uitvoering met elkaar worden verbonden, bepalend voor de vorm van het proces en het type contract.

Transactieproces bij conceptueel bouwen

 • Het transactieproces bij conceptueel bouwen is een proces waarin aanbieders klanten helpen hun vraag helder te krijgen en klanten aanbieders (van concepten) uitdagen om hen de meest waardevolle oplossing te leveren waarbij ontwerpen en uitvoeren in een hand land liggen en er combinaties mogelijk zijn met ontwikkelen, beheren en andere diensten. Opdrachtgevers veranderen in vragers en aannemers worden aanbieders. Conceptueel werken volgt de stappen van de reis van een klant door zijn inkoopproces. Conceptueel werken heeft de voorkeur als: de opgave niet te exclusief is, wanneer een scherpe prijs prestatie en zekerheid gewenst is of als een opdrachtgever zich wil laten ontzorgen en als er voldoende aanbod van concepten is zodat er wat te kiezen valt.

Gunnen op waarde

 • Gunnen op waarde. Bij de gunning wijst de opdrachtgever het werk toe aan één van de aanbieders. Bij gunnen op waarde wordt de opdracht gegund aan de partij met de meest waardevolle oplossing. De meest waardevolle oplossing heeft, over de gewenste periode, de beste verhouding tussen gegarandeerde prestaties en prijs. Het waardeprofiel geeft aan hoeveel betekenis partijen rond vraag en aanbod hechten aan de verschillende waardeaspecten van de oplossing, uitgaande van het budget en binnen de randvoorwaarden. Termen die in dit verband vaker voorkomen: EMVI en Best Value Procurement.

Industrieel bouwen

 • Industrieel bouwen is het vervangen van handarbeid op de bouwplaats door werk van machines in de fabriek. IFD of IDF bouwen is een variant van industrieel bouwen waarin de indeling aanpasbaar is en demontage mogelijk. Conceptueel bouwen is de nieuwste fase in het industrialiseren van de bouw; die waarin standaardisatie en maatwerk te combineren is.

Modulair bouwen

 • Onderaannemers en industrie worden samen aanbieders van deelconcepten: van modules.

Biobased bouwen

 • Dit is het werken met “groene grondstoffen” die biomassa als basis hebben. Zij vervangen fossiele grondstoffen. Bouwen gaat van fossil- based naar bio-based.

Transsectorale oplossing

 • Oplossingen voor een combinatie van sectoren met verdienmodellen waarin besparingen in één sector gebruikt wordt voor investeringen in een andere.

De vraag

 • De vraag bestaat uit de behoefte van de (toekomstige) gebruikers en andere belanghebbenden, voor zover die haalbaar zijn binnen de hun beschikbare financiële middelen.

Stichtingskosten en exploitatiekosten

 • Stichtingskosten of investeringskosten zijn alle kosten voor een bouwproject zoals aankoop van de bouwkavel, bouwkosten, advieskosten, leges; rentekosten en projectmanagement. Exploitatiekosten zijn alle kosten voor verhuur, gebruik en beheer van het bouwproject.

Total cost of ownership (TCO)

 • Alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en het gebruik van een bouwwerk gedurende zijn levenscyclus. Termen die in dit verband vaker voorkomen: levensduurdenken, SLA’s bij onderhoud.

Circulaire economie

 • De circulaire economie richt zich op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen waardoor een kringloop ontstaat. Anders dan in het nu nog gangbare systeem, waarin grondstoffen aan het einde van hun exploitatie verloren gaan. Bouwers blijven daarin eigenaar van de grondstoffen en krijgen ze die dus terug als het gebouw weer gedemonteerd wordt.

BIM 

 • Een bouwwerkinformatiemodel, in het Engels building information model, afgekort tot BIM, is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de geometrie en positie van bijvoorbeeld een wand in een dergelijk model ook informatie worden toegevoegd zoals het te gebruiken bouwmateriaal (metselwerk of gewapend beton), kosten, de afmetingen van een sparing ten behoeve van een raamkozijn en het verloop van leidingwerk. De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, benodigde constructieve sterkte, specifieke aansluiting op omringende objecten, enzovoort. 

 

Robotisering 

 • Met robotisering wordt bedoeld dat een toenemend aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, door robots wordt uitgevoerd. De eerste 'zichtbare' vormen van robotisering werden duidelijk in de automobielindustrie, waar laswerkzaamheden in toenemende mate aan robots worden uitbesteed. Voorts worden robots ingezet voor verkenningswerkzaamheden in gevaarlijke situaties. 

Industrialisatie 

 • Industrialisatie is het proces van veranderingen in het productieproces door mechanisatie en de daaropvolgende veranderingen in de productieorganisatie, zoals de invoering van het fabriekssysteem. Het betreft dus niet alleen technologische, maar ook sociale veranderingen. Hierdoor wordt de economie van een samenleving steeds sterker afhankelijk van de industriële productie in plaats van de opbrengsten van landbouw en huisnijverheid. 

 

Modularisatie 

 • Een modulair systeem is een constructiesysteem waarbij veel onderdelen uitwisselbaar zijn met diverse modellen. Ook wel bouwdoossysteem genoemd. Dit soort systemen wordt bijvoorbeeld toegepast bij auto's en motorfietsen. 

 

NOM 

 • Een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Dat kan door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking. 

Big data 

 • Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten zelf steeds meer data opslaan in de vorm van bestanden, foto's en films (bijvoorbeeld op Facebook of YouTube) en organisaties steeds meer data produceren, maar ook doordat steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het zogenaamde internet der dingen). Hierdoor is er steeds meer sensordata beschikbaar. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden is een uitdaging. Ook het analyseren van deze data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevatten immers een schat aan informatie voor verschillende doeleinden, zoals marketing, wetenschappelijk onderzoek, of preventief onderhoud. 

 

Configurator 

 • Online op maat maken van producten op basis van voorgedefinieerde regels. 

 

CPO 

 • Collectief (particulier) opdrachtgeverschap (CPO) is een ontwikkelvorm die valt binnen het particulier opdrachtgeverschap. Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen. 

 

Lean 

 • Lean manufacturing of lean production, beter bekend als lean, is een managementfilosofie in het vakgebied van operations management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Door verspillingen te elimineren gaan de operationele kosten omlaag, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. 

 

Ketensamenwerking 

 • Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking tussen partijen die opeenvolgend met elkaar samenwerken aan één product of proces. Ketensamenwerking is de vorm van samenwerking tussen partijen onderling die in eerste instantie geen directe zakelijke afspraak met elkaar behoeven te hebben, maar indirect gezamenlijk wel verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van een project en/of het produceren van een projectdoelstelling (werken aan een vraagstelling (in een project) om het beste (project-) resultaat te bereiken). Gedurende het proces kunnen wel (meerdere) zakelijke relaties ontstaan indien dit voor het proces of product van belang is. 

Prestatiecontract 

 • Een prestatiecontract is een  overeenkomst waarbij vastgelegd wordt aan welke eisen een object moet voldoen. Het gaat bij gebouwen en infrastructuur niet alleen om gemakkelijker en minder onderhoud, lage beheerskosten en minder energieverbruik (alle uitgedrukt in prestatiekenmerken), maar ook het planmatige karakter speelt een rol.  Vaak heeft een prestatiecontract betrekking op (het uitbesteden van) technisch onderhoud, zoals de controle van technische installaties, het schilderen van de kozijnen e.d. In het contract staat beschreven aan welke prestaties de in het contract vastgelegde bouwdelen moeten voldoen gedurende de contractperiode 

Vraagbundeling

Binnen programma De Bouwstroom werkt het NCB aan verbinding tussen professionele afnemers en aanbieders. Met als doel sneller en meer betaalbare huizen te bouwen. Dit start bij het standaardiseren van de uitvraag met behulp van De Woonstandaard; de eerste stap naar vraagbundeling. 

 

 • We onderscheiden 3 stappen van vraagbundeling bij het inkopen van bouwconcepten. Waarbij je altijd start op individueel niveau en standaardiseren van je vraag. Het gaat hier om weten wát je wil bouwen, het hoe is aan de ontwikkelaar van het bouwconcept. 

 • Individueel: De eerste stap begint bij een bewuste keuze in de bestuurskamer van de corporatie. Standaardiseer de vraag met behulp van De Woonstandaard en bekijk het aanbod op Conceptenboulevard.nl. 

 • Onderzoek de mogelijkheden om intern de vraag te bundelen. Combineer intern meerdere projecten tot één uitvraag om het inkoopvolume te vergroten. Gebruik wederom De Woonstandaard voor standaardisering en zoek op Conceptenboulevard.nl het passende aanbod. Om vervolgens project-overstijgend in te kopen.

 • De volgende stap is een gezamenlijke uitvraag vanuit meerdere corporaties aan de markt. Onderzoek de mogelijkheden van externe vraagbundeling. Is het bijvoorbeeld mogelijk om met corporaties uit de regio dezelfde PMC’s, geduid in De Woonstandaard, in te kopen bij dezelfde bouwers? Zo creëer je samen met de markt een regionale bouwstroom.

bottom of page